top of page

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte AHN/Fuengirola - Mijas Torsdagen den 23 februari 2023 Första kallelsen 12.00 - Andra kallelsen 12.30 Föreningens lokal i Las Rampas, Fuengirola Dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd och fullmakter 3 Val av årsmötets ordförande och sekreterare 4 Val av två protokolljusterare och rösträknare 5 Fråga om stämman är vederbörligen sammankallad 6 Fastställande av dagordning 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll 8 Information om Spansknordiska S.L. 9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2022 10 Revisorernas berättelse 11 Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år 12 Godkännande av budget för det nya verksamhetsåret 13 Fastställande av medlemsavgifter och arvoden 14 Val av styrelse a) Ordförande b) Sekreterare c) Övriga styrelsemedlemmar d) Två suppleanter e) Två revisorer och två suppleanter till dessa f) Representant och suppleant som skall ingå i “Association Hispano Nordica de la Costa del Sol” g) Representant och suppleant till förbundsstämma för “Association Hispano Nordica de la Costa del Sol” h) Valberedning 15 Styrelsens motioner 16 Medlemmars motioner 17 Ny föreningslokal 18 Avslutning Fuengirola 2 februari 2023 Styrelsen Fullmakt finns i receptionen på AHN. Vi kan skicka på mail om du inte kan komma och besöka oss!

Kallelse till Årsmöte
bottom of page