top of page

AHN - Dataskyddspolicy 

Personuppgiftsansvarig: Aktuell ordförande i AHN, i andra hand sekreterare i AHN. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Dataskyddsombud: Vid var tillfälle utsedd personal att hantera medlemsregister, hemsida, nyhetsbrev, evenemang och liknade. Denna personal kan vara medlem i AHN eller anlitad konsult.

 

AHN Fuengirola-Mijas (AHN) är skyldiga enligt lag att ha kontroll på vilka personer som är dess medlemmar och för vilken period. AHN behöver också hålla reda på vilka personer som deltar i olika aktiviteter, och vilka som är ansvariga för olika delar av föreningen.

GDPR.jpg

Person som anmäler sig som medlem eller deltagande i aktiviteter ger sitt samtycke till denna dataskyddspolicy.

 

Vi databehandlar de personuppgifter som samlas in för att effektivt hantera medlems engagemang och de aktiviteter som görs i AHN's regi eller med dess samarbetspartners. Vi samlar in namn, adress, telefonnummer, e-post adress och andra personliga uppgifter där så behövs. Vi sparar inte kredit/betalkorts uppgifter, men det gör våra partners PayPal och vår bank om du väljer att betala på det sättet. Däremot sparar vi information om ditt köp där vi kan se när det gjordes och andra uppgifter kring själva köpet. Insamling av personuppgifter kan göras både då medlem själv anmäler sig via hemsidan till något, eller då denne anmäler sig "in-person" t.ex. på plats i AHN's lokaler eller via telefon. Uppgifterna sparas minst så länge de behövs i våra register för att användas för information till medlem, för aktivitetsdeltagande och statistik. Person som inte längre är medlem kan raderas ur AHN's register när så finnes lämpligt. Person som anmäler sig till något evenemang eller registrerar sig som medlem lämnar sitt samtycke till AHN's dataskyddspolicy och användning av personens personuppgifter. Databehandling av personuppgifter görs av utsedda personer hos AHN bl.a. receptionist och nyhetsbrevsansvarig. AHN har rätt att ändra vilka personer som har rätt att använda personuppgifterna när som helst. Personuppgifter som medlem lämnat till AHN har AHN rätt att vidareförmedla till tredje part, t.ex. gästlista till evenemang som hanteras av annan part än AHN. Både AHN och dess partners äger rätt att sända post och e-post till personer i sitt register.

 

AHN för ett medlemsregister med förteckning på alla medlemmar och för vilket år dessa är/varit medlemmar. Statistik på bl.a. antal medlemmar per år tas ut ifrån detta register. Personuppgifterna lagras både på lokal(a) datorer samt på servrar på Internet som kan finnas inom EU samt i USA. Ändringar och raderingar som AHN gör av personuppgifter som lagras på servers på Internet kan finnas kvar ändå hos tredjepartsleverantören, vilket är utom AHN's kontroll och ansvar. AHN ansvarar för att åtkomst till personuppgifterna skyddas med lösenord. Vidare sparas tekniska uppgifter som IP-adress, geografisk placering, webbläsare, köphistorik mm. för statistiska ändamål.

 

Medlem i AHN har rätt att begära radering av sina personuppgifter, och om så görs avslutas också medlemskap i AHN. Vid radering tas personuppgifter bort ur dataregister, men inte på eventuellt existerande utskrifter på papper. Medlem har rätt att en gång per år begära att få reda på vilka personuppgifter som är lagrade för denne i AHN's datasystem.

Medlem har rätt att få sina personuppgifter rättade om de är fel. Vid köp av medlemskap i AHN lämnar medlem sina personuppgifter på nytt, och om uppgifterna då skiljer sig ifrån tidigare sparade personuppgifter så uppdaterar AHN sitt medlemsregister med de nya uppgifterna.

 

Klagomål på vår dataskyddspolicy vill vi att du i första hand framför till AHN's styrelse. Om du inte finner dig nöjd med det kan du vända dig till Spansk tillsynsmyndighet för GDPR.

AHN Dataskydd policy gäller från 2018-01-05

bottom of page