top of page

AHN Golf 

Spelformer

AHN Golf arrangerar Veckogolf- och Golfeventtävlingar med många olika spelformer. Dessa finns beskrivna här, men också en del spelformer som kan passa privat spel. AHN:s tävlingsledare kan använda spelformerna och i de sammanhang det är motiverat anpassa dessa för att skapa ett trevligt och bra tävlingsspel.

Den vanligaste formen av golfspel är slagspel och poängbogey. Vi säger att golf är ett sällskapsspel och med tanke på detta väljer vi också några andra spelformer, som gör golfrundan spännande, trivsam och rolig i sällskap med andra.

Matchspel

Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår hål att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte hinner spela alla 18.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång så kom därför ihåg att inte ta något för givet.

Den här varianten är går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare.

Se vidare i regel 2 i Regler för golfspel.

Poängbogey

I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Spelarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, d.v.s. spelarna erhåller slag motsvarande sitt exakta hcp enligt banas slopetabell. Poängen beräknas på följande sätt:

För ett resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller spelaren två poäng.

För varje slag lägre än par, får spelaren ytterligare ett poäng. För varje slag högre än par får spelaren avstå ett poäng. Kan man inte få någon poäng så bör man ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid.

Slagtävling

Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minsta antal slag, brutto eller netto, d.v.s. avdrag av spelhcp.

 

Slaggolf

Slaggolf är en typ av slagspel med några specialregler och kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling. Räkningen sker i antal slag där dock antalet slag per hål är begränsat.

Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till PAR+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som har lägst resultat.

Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara lite mer 'rädd om slagen' än i poängbogey.

Foursome

Denna spelform bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som skall slå ut från udda- respektive jämna hål.

Efter att ha studerat banan blir denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner vilket resulterar i att den som normalt har flest greenträffar på par 3 hålen, självfallet väljer hålserien med flest korthål.

Se vidare i regel 29 i regler för golfspel.

 

Greensome

Detta är en variant på foursome med den skillnad att bägge spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man skall spela vidare på.

Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome.

Parets spelhandicap beräknas som 0,6 x lägst hcp + 0,4 x högst hcp. Summan avrundas vid poängbogey till närmaste heltal, vid slaggolf till 1 decimal.

 

Irish Greensome

Båda spelarna i laget slår ut varsin boll och slår därefter ett slag på partnerns boll. Laget väljer sedan en boll att spela vidare med. Spelarna slår fortsättningsvis vartannat slag tills man hålat ut. På par 3 hål slår bägge spelarna ut och därefter väljer man den boll som man skall spela vidare på.

Running Eclectic

Den här spelformen går ut på att under en förutbestämd tid välja ut och föra de bästa resultaten för varje hål och rapportera detta för tävlingsledningen. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet.

Tiden för en Running Eclectic är olika men ofta sträcker den sig över en hel golfsäsong. Det innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål.

Har du en gång under säsongen fört in resultatet för ett hål, kan inte detta ändras även om du skulle råka spela bättre på detta hål vid ett senare tillfälle. Det förutsätter att du väl känner till vad du kan prestera som golfspelare

 

Scramble

Laget kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (dvs från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker till exempel genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd.

Beräkning av spelhandicap beräknas enligt Svenska Golfförbundet för följande speluppställningar:

  • Utan hcp: jämna lag sätts samman utifrån spelarnas hcp

  • Tvåmanna: 0,5 x lägst hcp + 0,2 x högst

  • Tremanna: 0,3 x lägst hcp + 0,2 x näst lägst + 0,1 x högst

  • Fyrmanna: 0,2 x lägst hcp + 0,15 x näst lägst + 0,1 x tredje lägst + 0,05 x högst

Summan avrundas vid poängbogey till närmaste heltal. Vid slaggolf avrundas summan till 1 decimal.

Varje spelare ska ha minst 4 utslag i en 4-boll.

I en 4-boll som saknar en spelare rekommenderas att denne ersätts med en fiktiv s k “träkarl” med hcp 36. Därefter beräknas spelhandicap. Det finns en fiktiv inlagd i AHN Golfs hcp-register med nr 100TK, som kan användas i startlistorna.

Texas Scramble

Spelas som scramble. Varje spelare ska ha minst 4 utslag i en 4-boll och i en 3-boll minst 5. I en tävling med 4-boll ska ett 3-boll kompletteras med antingen en fiktiv spelare s k “träkarl” med hcp 36,0 eller lagets spelhandicap beräknat som 0,3 x lägst handicap + 0,2 x näst lägst + 0,1 x högsta.

Drop-out Scramble

Laget består av fyra spelare. Samtliga slår ut. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar den. Den spelare vars boll man valt, står över (drop-out) nästa slag. Övriga spelare placerar i valfri ordning sin boll och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt (med drop-out). Så fort någon hålat ut noteras scoren.

Tävlingen spelas scratch. Lagen lottas så att sammanlagd hcp är så lika som möjligt. Om laget består av endast tre spelare, spelar alla utan drop-out.

Rumble

Är ytterligare en variant av scramble. Laget består av tre spelare.

Spelas som scramble men med följande resultatberäkning:

  • Hål 1 till 6: Bästa resultatet (poängen eller slagen) räknas för endast en spelare räknas.

  • Hål 7 till 12: De två bästa resultaten adderas och räknas.

  • Hål 13 till 18: Alla tre resultaten adderas och räknas.

Skulle laget bestå av fyra spelare beräknas resultaten enligt ovan men på hål 13 till 18 adderas de tre bästa resultaten.

 

Nassau

Denna spelform går att genomföra som slaggolf, slagtävling, poängbogey eller bogeytävling. Man kan vara två, tre eller fyra spelare.

Vid en vanlig runda över 18 hål delas den in i tre delar. Första nio, andra nio och totalt. För bästa resultat på dessa tre delar ges ett poäng för vardera.

Spelare som inte är riktigt säker på sin spelform, kan nå en formtopp nio hål i rad för att därefter drabbas av tillfällig förvirring. Ändå kan de med Nassau vara med och slåss om vinsten.

 

Tryall

I denna spelform är man två spelare i laget. var och en slår ut med sin egen boll från tee. Inför andra slaget skiftar man boll. A slår på B:s boll och vice versa. Därefter spelar man hålet som foursome tills bollen är i koppen. Sedan börjar man om igen med varsin boll från nästa tee osv.

Om man t ex spelar ett par 3 hål och båda spelarna missar sina puttar, väljer laget vems boll som skall spelas. Väljer laget spelare B:s boll från tee, är det denne som också skall putta tredje slaget.

Tryall är en omväxlande och rolig spelform som ger spelarna bollägen som de normalt inte är vana vid.

 

Fyrboll

Här bildar två spelare sida (lag) och spelar var sin boll.

Det bästa resultatet på varje hål är sidans (lagets) resultat på hålet. Man kan spela fyrbollen som slagtävling eller poängbogey.

I tävlingssammanhang reduceras spelarnas spelhandicap med 10%.

I sällskapsspel kan man välja att spela med full handicap.

Fyrboll/bästboll

Spelas i 2-mannalag med fyra spelare i bollen = 2 lag.

Man spelar om två poäng per hål och endast som matchspel. Vid lika resultat utdelas ingen poäng.

Spelas så att det lag vars bästa boll har bättre resultat än det andra lagets bästa resultat vinner en poäng och det lag vars 'sämsta' boll har bäst resultat vinner en poäng. Vid lika bästa resultat och/eller sämsta resultat utgår ingen poäng.

Matchen slutar när endera laget vunnit så många poäng mer än det andra laget än vad som återstår att spela om. Om det ena laget efter 17 spelade hål leder med 3 poäng har de alltså också vunnit matchen.

Fyrboll/bästboll och sammanlagt

Spelas som fyrboll bästboll med den skillnaden att i stället för att jämföra de sämsta resultaten jämför lagens sammanlagda resultat.

 

Köpenhamnare

En spelform som bäst och helst spelas mellan tre spelare. Köpenhamnare spelas enligt reglerna för poängbogey.

Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: den bäste får 4 poäng, den näst bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en spelare är bäst och de andra lika, blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.

Med lite egen matematik kan man spela även med fyra spelare.

 

Snörtävling

Spelas som slaggolf men varje spelare får lika många meter rep som sitt handikapp med sig i bagen. Snöret kan användas för att sänka puttar eller ta sig ur svårigheter. Man klipper av lika mycket på snöret som man flyttar bollen. Detta innebär att om man vill sänka sin en-meters putt klipper man av en meter snöre. Snörklippet räknas inte i scoren.

 

Flaggtävling

Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag på med sig i bagen. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen. Den spelare som kommit längst vinner.

 

Kicker

Spelas som slaggolf, men spelaren får på varje hål slå om ett slag om han/hon vill. Dock inte en putt.

 

3x6

Mycket bra spelform som extra tävling i en tävling. Lättast och trevligast om det bara är 4-bollar och spelar poängbogey.

På de första 6 hålen räknas det bästa resultatet från en spelare. På följande 6 hål räknas de två bästa resultaten och på de sista 6 hålen räknas samtliga spelares poäng. Laget med flest poäng vinner.

Om det finns en 3-boll i tävlingen kompletteras bollen med en “träkarl” som alltid har 2 poäng på varje hål.

 

Björklundare

En variant på 3X6. Spelas med 4-manna lag med poängbogey. På de första 6 hålen räknas det bästa resultatet från en spelare. På följande 6 hål räknas de två bästa resultaten. På följande 5 hål räknas de bästa resultaten från tre spelare. På det sista hålet (18) räknas resultaten från samtliga spelare.

Laget med flest poäng vinner.

 

​Välkomna till AHN-golf!
bottom of page