AHN Golf 

Tävlingsregler

Regler för golfspel antagna av R&A Rules Limited, The United States Golf Association och Svenska Golfförbundet 2016.

Svenska Golfförbundets, den lokala golfklubbens och AHN Golf:s regler gäller i nämnd ordning vid spel.

Medlemskap i AHN krävs för spel i tävling/event anordnad av AHN Golf med undantag för öppna tävlingar som AHN Golfhäftet Trophy och Klubbmatch. Vid bokning till de senare har AHN-medlem företräde vid överbokning.

Spelare ska vara medlem i nationell golfklubb.

Spelare har skyldighet att informera sig om AHN Golf:s regler nedan och de lokala reglerna vid golfklubben.

​Spelare med AHN-medlemskap, som spelar på privat bokad tid hos golfklubb och där AHN Golf:s avtal om reducerad greenfee utnyttjas, överenskommer själv med klubben om villkoren för spel.

​Läs mer i Svenska Golfförbundets Regelbok

Ladda ner Golfförbundets digitala regelbok som APP till din telefon: Rules of Golf 2019

Ta del av regler för golfspel antagna av R&A Rules Limited, The United States Golf Association och Svenska Golfförbundet 2019 - ​regler-for-golfspel-2019

 

 

AHN Golf:s regler

 

Arrangerat spel

TL arrangerar i Kalender inbokad Veckogolf vid minimum 16 anmälda spelare.

Under ”lågsäsong” i september/oktober, jultider och början på året kan TL avgöra om 12 anmälda räcker. TL anpassar klasser och priskategorier till startfält med få deltagare.

​Bokning & betalning

Om inte betalning för en anmälan till ett event anordnat av AHN Golf har inkommit på anvisat AHN-konto senast på betalningsdagen tolkas detta som en avanmälan.

 

​Bokning, avbokning, reserver samt ersättningskrav

Som medlem i AHN och spelare med AHN Golf ansvarar Du för att bevaka din bokning och starttid. Spelare som står som reserv (under röda strecket), svarar själv för att bevaka om denne har blivit uppflyttad. Den som inte vill stå kvar som reserv ska omgående göra en avbokning.

Avbokning accepteras fram till kl. 12.00 dagen före spel. Avbokning därefter måste så snart det är möjligt göras via i nämnd ordning telefon, SMS eller mail till tävlingsledaren. Tänk på att det kan finnas AHN-spelare som står på reservlistan och att tävlingsledarna ska få möjlighet att ordna med startlistor i god tid före start.

En sen avbokning accepteras endast vid giltigt förfall. Det är inte acceptabelt att utebli från spel utan avanmälan s k NS - No show. Såväl AHN Golf som den golfbana vi gästar lider ekonomisk förlust. Dessutom förlorar AHN Golf momentum i förhandlingar om starttider och greenfee samt ideellt arbetande tävlingsledare orsakas mycket extra arbete. AHN Golf kommer därför att kräva greenfee och ev. startavgift av den som bryter mot detta.

 

Kapten i bollen

Den av spelarna i bollen som har lägst handicap är "kapten" i bollen och ansvarar för regler, säkerhet och golfetikett samt att spelet flyter på. Denne ansvarar för att hålla kontakt med bollen framför och släppa igenom bollar som spelar snabbare. Ambitionen är att rondtiden skall hållas nära fyra timmar eller därunder.

 

​​För många klubbor

Du får ha max. 14 klubbor i bagen eller det antal som tävlingsledningen har bestämt - t ex tävling med 4 klubbor.

I matchspel förlorar du varje hål du spelat med för många klubbor upp till maximalt två hål.

I slagspel får du två slags plikt per hål upp till maximalt fyra slags plikt.

​Förlorad boll

Du har rätt att leta i 3 minuter. Därefter sätts omgående en ny boll i spel.

 

Handicap

Resultat från samtliga AHN Golf:s event och veckotävlingar ska registreras hos respektive förbund. Din nya handicap ska omgående registreras på AHN Golf:s bokningssite.

Ändring av handicap efter kl. 18:00 registreras inte av bokningssytemet till tävling nästa dag. Denna ändring anmäls direkt till tävlingsledare nästa dag.

 
Lika resultat - särskiljning

Av systemtekniska skäl och med hänsyn till tävlingsledarnas arbetsbelastning har AHN Golf valt följande regler vilka är ett dispositivt avsteg från SGF:s rekommendation:

I matchspel gäller särspel tills en spelare ensam har bäst resultat.

I slagspel gäller att placeringar tas fram efter resultat baserade på spelhandicap. Vid särskiljning används i första hand exakthandicapmetoden och därefter den matematiska.

Exakthandicapmetoden

Om två eller fler spelare har lika resultat gäller att spelare med lägst exakt handicap rangordnas före. Metoden gäller även om de tävlande spelat från olika tee.

Matematiska metoden

Bästa resultat på de sista 9, 6, 3 och 1 hålen eller till sist lottdragning.

 

Lokala regler

AHN-golfare är skyldig att ta del av golfklubbens lokala regler.

​Mijas - Los Lagos & Los Olivos

Tag del av lokala regler anvisade av Mijas.

Lokal AHN-regel

Los Olivos hål nr. 7:

 • spelare som har slagit bollen i pliktområde, efter 1 plikt, får droppa boll utgående från bedömd bollpunkt (där bollbanan skar pliktområdets gräns) och därefter enligt gängse droppningsregel lägesförbättra.

 • för damer gäller vid alla veckotävlingar och event och vid spel från röd tee, antingen:

  • fri bollplacering på banans ordinarie röda tee-område eller

  • utslag från teeområde anvisat av AHN:s tävlingsledares med utsatta teemarkeringar.

 • Herrar som spelar från röd tee slår ut från banans anvisade röda tee.

Lägesförbättring

Lägesförbättring gäller vid alla spel med AHN på de finklippta delarna av spelfältet - fairway och foregreen.

För att lägesförbättra markerar Du bollen och placerar den inom ett scorekorts längd från markeringen - dock inte närmare hål.

 
Närmast hål

Vid tävling med momentet “Närmast hål” (uttrycket “Närmast flagg” kan felaktigt förekomma) ska avstånd mätas mellan hålkanten och spelarens bolls mittpunkt.

 

Prisutdelning

Spelare som inte är närvarande vid en tävlings prisutdelning erhåller inget pris, dock med undantag för eventuell trofé eller motsvarande och om det finns en acceptabel anledning (spela AHN-bridge, tandläkarbesök t ex).

Vid tävlingar som t ex AHN Cup och Eclectic, vilka spelas över fler speldagar, ska pristagaren senare kunna hämta sitt pris hos tävlingsledaren eller hos AHN.

 

Protest

Protester skall var tävlingsledningen tillhanda före speldagens prisutdelning.

 

​Röd Tee

Herrar fyllda 70 år kan välja att spela från röd tee.

I Spanien saknas ofta slopetabell för herrar på röd tee. Inom AHN Golf används en schablonalgoritm i bokningssystemet baserad på ett antal existerande slopetabeller.

I tävling med fler speltillfällen skall vald tee vid första speltillfället gälla under hela tävlingen.​

 

​Scorekort

För att delta i prisutdelning ska Du som spelare och Din markör ha räknat ut och fyllt i Ditt resultat samt signerat scorekortet och lämnat detta till tävlingsledningen.

 

Starttider

Tänk på att komma i god tid till banan och att vara vid tee senast 10 min före Din starttid. Andra tider kan förekomma, varför Du bör kontrollera informationen inför tävlingen.

Spelare, som inte har avbokat sig, och inte kommer till start-tee i tid i en AHN-tävling deltar därmed inte i tävlingen och får i resultatet noteringen "NS" (No show).

Vid vissa evenemang och tävlingar kan andra tider än de normala gälla. Vid t ex shotgun start kan det krävas att all incheckning är klar 30 min före start.

 

AHN Golf:s eventregler

 

AHN Cup

Spelas som poängbogey över sex deltävlingar i tre klasser med exakt handicap:

 • Herrar klass A: upp till 17,9

 • Herrar klass B: 18,0-36,0

 • Damer: upp till 36,0

Varje deltävling spelas med spelhandicap baserat på aktuell registrerad handicap och aktuell golfbanas slopetabell. Om banan inte är slopad används exakt handicap som höjs eller sänks till närmaste heltal.

Handicapkort eller bevis för sin handicap ska kunna uppvisas vid start.

Spelare som startar i en klass byter ej klass under säsongen och tillgodoräknar sig Cup-poäng i denna - även om man ändrar sin hcp till annan klass.

Har spelaren mer än en handicap skall spelaren spela på de lägsta.

I varje deltävling utdelas poäng i klasserna: 10 till segraren, 9 till tvåan osv. Summan av spelarens fyra högsta erhållna delresultat är spelarens slutresultat. Vid 4 och 5 genomförda deltävlingar räknas de 3 bästa delresultaten.

Vid sammanställning av AHN Cup:s slutresultat i klasserna används spelarens exakta handicap från den senaste deltävlingen denne deltagit i.

Prisutdelning sker i anslutning till deltävlingarna om inget annat anges.

Varje deltävling är också en individuell tävling med egna priser.

Anmälan skall göras senast 1 vecka före speldag eller den tidpunkt som anges i säsongens spelprogram i Kalendern på hemsidan.

 

​AHN Eclectic

Tävlingen spelas över tre tillfällen på samma bana med slagspel. Den spelhandicap som registreras vid första start gäller vid efterföljande deltävlingarna. Spelhandicap ska reduceras med 25%.

Varje deltävling är handicapgrundande. Detta påverkar dock inte spelhandicap i Eclectic - se ovan.

 

​AHN KM

AHN KM spelas i klasser och spelform:

 • Herrar klass A: upp till 17,9 - Scratchspel om KM-titel

 • Herrar klass B: 18,0-36,0 - Slaggolf med spelhandicap om KM-titel

 • Damer: upp till 36,0 - Slaggolf med spelhandicap om KM-titel

 • Damer klass A: upp till 17,9 kan bildas då tillräckligt antal spelare deltar - Scratchspel om KM-titel

Spelare som deltar i KM, ska för att tävla om KM-titeln och KM-priset, under KM-året ha spelat minst 3 gånger i AHN Golf:s Veckogolf och/eller Event.

Ett minsta antal spelare, vilket AHN Golfkommitté väljer, krävs för att bilda en klass.

 
​AHN Golfhäftet Trophy

Tävlingen är öppen för icke medlemmar i AHN och spelas som Greensome:

10.3.2.4 Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje tee och väljer därefter vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Pliktslag

Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.

Provisorisk boll från tee

I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna.

Förlorad boll

Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/förlorade utanför ett vattenhinder eller Out of Bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. Partnern spelar då den provisoriska bollen från den tee där den ursprungliga bollen spelades.

Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått Out of Bounds eller ingen av dem hittas. Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska nu slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel och ska tas upp. Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.

Handicap

Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerad spelhandicap är summan av 60% av spelhandicap från spelaren med den lägre spelhandicap och 40% av spelhandicap från spelaren med den högre spelhandicap. Därefter sker avrundning enligt nedan.

Avrundning av reducerad spelhandicap i greensome görs enligt följande:

 • Match: Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör jämförelse grund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelse sker avrundning till närmaste heltal.

 • Slagtävling: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

 • Poängbogey: Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste heltal.

 • Slaggolf: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

 

​Giftbägaren & Lösa förbindelser
Giftbägaren

Spelas med regler som upprättas av AHN Golf - Fuengirola/Mijas. Tävlingen spelas över 18 hål som poängbogey i en klass. Ett par bildar lag. Parets sammanlagda poäng bildar deras resultat. Vinner och får en inteckning i vandringspriset, gör det par som har högst resultat och som uppfyller följande krav:

 • är medlemmar i AHN Fuengirola/Mijas

 • är äkta makar eller sambos

 • båda spelarna skall ha officiellt handicap

Lösa förbindelser

För de som inte har partner eller sambo. De kan passa på att bilda ett spelande par för dagen.

Tävlingen spelas samtidigt med Giftbägaren och med samma regler. Antalet par i Lösa förbindelser får inte bli fler än 1/4 av paren i Giftbägaren om inte det finns lediga starttider kvar.

OBSERVERA att det räcker med att en partner skall vara medlem i AHN. Passa på att bjuda in en icke AHN-medlem. Beroende på hur många deltagare som samlas i denna tävling utdelas ett eller fler pris.

 

​Travellers Cup

Gäst till AHN-medlem får delta i resan och Cup-spelet om resan och startfältet inte är fulltecknat.

 

​Välkomna till AHN-spel!